Adatvédelem

Ön az adatvédelmi szabályok alkalmazásában érintettnek minősül és a GDPR 13. és 14. cikke alapján tájékoztatom az alábbiakról:

1. Az adatkezelő

1. § (1) Az adatkezelő neve:

– S3 Investment and Consulting Kft.

(2) Az adatkezelő elérhetősége:

– Cím: 1143 Budapest, Ilka u. 25.-27. B. ép. 6. a.

– Email: [email protected]

(3) Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre.

 2. Egyes adatkezelési műveletek

 2. § A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével az alábbi adatkezelési műveletek zajlanak le:

Kezelt adat: Adatkezelés célja: Időtartama: Jogalapja:
Vezetéknév Kapcsolatfelvétel 1 év Hozzájárulás [GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont]
Utónév Kapcsolatfelvétel 1 év Hozzájárulás [GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont]
Email-cím Kapcsolatfelvétel 1 év Hozzájárulás [GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont]
Mobiltelefonszám Kapcsolatfelvétel 1 év Hozzájárulás [GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont]
Üzenet Kapcsolatfelvétel 1 év Hozzájárulás [GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont]

 

3. Az érintett jogai

3. § (1) Önt az alábbi jogok illetik meg:

1. Ön kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést: ezen jog alapján az adatkezelő tájékoztatja Önt az Önről kezelt konkrét személyes adatokról (tehát pl. születési hely, idő helyett: Budapest, 2000.01.01.)

2. Ön kérelmezheti az adatok helyesbítését: amennyiben az adatok – bármely okból – pontatlanok, Ön ezt jelezheti és az adatkezelő az adatokat javítja.

3. Ön kérelmezheti az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását: ez akkor tehető meg, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapult és ezt Ön visszavonja, vagy ha az adatkezelés időtartama eltelt, és az adatkezelő az előirányzott törlési kötelezettségének nem tett eleget.

4. Amennyiben valamely adatkezelés alapja az adatkezelő jogos érdeke, Ön tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tiltakozást követően az adatkezelő mérlegeli, hogy van az Ön szabadságával szemben előnyt élvező érdeke, és erről határoz.

5. Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog. E jog alapján az adatkezelő köteles Önnek kiadni – széles körben használt formátumban – az Önről kezelt adatokat, hogy azt Ön más adatkezelő rendelkezésére bocsájthassa.

6. Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, Önt megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7. Önt megilleti felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. A felügyeleti hatóság elérhetősége az alábbi:

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: [email protected]
URL naih.hu

(5) A személyes adat szolgáltatása a 2. § alapján jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, és a 2. § (2) bek. szerint előfeltétele szerződés kötésének, Ön az ott meghatározottak szerint nem köteles-e a személyes adatokat megadni, de a 2. § (2) bek. szerinti lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

(6) Nem kerül sor:

a) adattovábbításra III. országba,